شیر روزی ۱۸ساعت استراحت می کنه ..


الاغ روزی ۱۸ساعت کار می کنه ..

اگه کار زیاد باعث موفقیت میشد ..

الان سلطان جنگل الاغ بود نه شیر ..

اینو گفتم که برای علاف بودنتون عذاب وجدان نداشته باشین ..

ادامه بدین حال میده