میبینی  بازم قطعی نیست اقاهه پس اگه این راهم امتحان کنی من یکی پیدات میکنم و بخیه میزنیم تموم شد رفت :)!!!

ا