من منم....

من نه کافی شاپ میرم  و قهوه تلخمو مزه مزه میکنم  نه نگران اینم که تهش بمونه یا نه؟بستنی شکلاتیمو تا تهش میخورم و نگران این نیستم که آبروم میره یا نه دوس دارم بستنی لیس بزنم تا قوه تلخ بخورم و پوزخند بزنم به مشکلات زندگی....

رو جدولا راه میرمو حرف بقیه واسم مهم نیست...

لباسم جلفه؟باشع مشکل توعه من دوسش دارم...رفتارم سبکه؟مهم نیست....

دوستامو دوس نداری ؟نداشته باش من باحاشون حال میکنم کافیه...با پسرا حرف میزنم؟روابط اجتماعیم قویه اصن دوسدارم به تو چه اخه....

اگه با رفتارم مشکل داری نزدیکم نیا..ازم نیست پشت چشمتو واسم نازک  کنیو بگی بی کلاسم

اگه بی کلاسی اینهه اره من یه بی کلاسم

+.....