سرمایه داری « پول » را جانشین « خدا »
و « تولید » را جانشین « توحید »
و « اقتصاد » را جانشین « عشق »
و « قدرت » را به جای « حقیقت »
و « لذت » را به جای « کمال » ،
« سلطه بر طبیعت » را به جای « تسلط بر خویش » , « قانون جنگلی » که وارث هزاران سال فرهنگ و قانون و حقوق می شود.
دکتر علی شریعتی / انسان بی خود