طهرانم آرزوست ...
طهران انار ندارد یا که اگر دارد دیگر ترش و شیرین و ملس نیست . ..
مزه تنهاییست ...مزه غم ...مزه ترس ِمن از نیمه شب خاموش طهران بزرگ.