به یک چیزهایی نباید اصرار کرد
باید عـــــبور کرد :(... مثل تو...