کوچک تر که بودم

فکر می کردم تنهایی یعنی

وقتایی که هیشکی خونه نیست...