نعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

واکنش من وقتی دوستم میخاد کتابشو بعد امتحان پاره کنه 

پ.ن:بابا خوب واسه شهریور لازممون میشه دیگه