دنیامو از نو میسازم

باپس زدنه گذشته

باامید به آینده

و زندگی درحال...(: