اینگونه که مرا صدا میزنی،
درخت پیر حیاط راهم صدا کن...
شکوفه میدهد،
میدانم...!!