گفتم:

عاشق دونفرم،پت و مت.
.
گفت:
حتما بخاطر اینکه خیلی خنده دارن
.
گفتم:
نه،بخاطر اینکه،دنیا رو هم خراب کنن...
همدیگرو خراب نمیکنن