گونه هایت خیس است ؟
باز با این رفیق نابابت ،
نامش چه بود ؟ هان ! باران …
باز با “باران” قدم زدی ؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست
برای تنهایی ها
همدم خوبی نیست برای درد ها
فقط دلتنگی هایت را
خیس و خیس و خیس تر میکند …