می خواستم یکم خودشیرینی کنم به مامانم گفتم:

مامان،داشتن بهترین دختر دنیا چه حسی داره؟!!

گفت تجربه نکردم،نمیدونم...برو از مادربزرگت بپرس!../: