چه کسـی میـتواند بگوید " تو را درک میـکنم "
و دروغ نگفـته باشد ؟!


اکثـرا وقتـی می فهمیـم یه نفر حالش بـده
بهش میگیم " درکت میـکنم "
بنظرم یـه فرق کوچیکی بیـن " میفهمم چی میگی " با " درکت میـکنم "
هست !

من اولیُ ترجیـح میدم
یعنی ترجیـح میدم بگم و بشنوم " میفهمم چی میگی "
البـته من خیلی با کسی حرف نمیزنم
ولـی خب :)

حس میکنم اکثرا این " درکت میکنم " عا الکـیِ :)

درسـته که اول باید " فهمیدن " رخ بده
تا بـه " درک کردن " برسی

" فهمیدن " یعنی حرفش رو متوجه میشی، شاید خنده دار بنظر بیـاد
ولی فهمیدن حرف آدما
کار هرکسی نیست :)

" درک کردن " یعنی میـتونی
حس تک تکِ حروفی که طرف مقابلت میگه رو لمس کنی
که چقدر درد داره ...

من " میفهمم چی میگی " رو ترجیـح میدم :)
چون " درک کردن " کارِ هرکسی نیست :)