‌ خرداد ماهِ امسال من ،
بوی کاغذهای کاهیِ آن کتابِ نخوانده ای میدهد
که بی هیچ دلیلی سالها در طاغچه ی اتاق مانده بود،
این ماهِ خرداد من ، لبریز شد از طعم البالوهای شرقی و دانه های " بلوبری" و تمشک فرنگی ...
روزهایم مزه اتش میدهند ، شبهایم طعم شبنم ...
این ها از یاد نمیروند ، نمیروند ،
می مانند ، طعمشان زیر زبانم
می مانند...