امروز سالروز تولد توست

و من برایت هدیه ای نخریده ام
که آنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست
من روز تولدت خود متولد می شوم
تولدمان مبارک

(نفس جانم تولدت مبارک )