انسان ها تنها موجودات روی کره ی زمین هستن
که میگن خدایی وجود داره
و تنها جانوران زنده ای هستن که رفتارشون طوریه که
انگار هیچ خدایی وجود نداره ...!!!