که گفته "زن"ها
می‌بایست 
بافتن موهایشان را 
یاد بگیرند ...

این
یک کار کاملا مردانه است !

 نویسنده : پوریا نبی پور