کشور من جایی است که 
در آن دانش آموزان را 
تنبیه می کنند
تا یاد بگیرند "خوب" بنویسند 
و هنگام بزرگسالی
به جرم "خوب" نوشتن، 
قلمهاشان را شکسته و
باز کودکان دیروز را تنبیه می کنند...کشور من جایی است که 
در آن دانش آموزان را 
تنبیه می کنند
تا یاد بگیرند