بدترین حالت ماجرا این است که طاقتمان تمام شود

وبه روی خودمان نیاوریم و تا لحظه مرگ ادامه دهیم..

خیلی ها اینطور زندگی می کنند،دست انداز کم طاقتی را رد کرده اند

و افتاده اند توی سرازیری عادت..!

اوریانا فالاچی

بدترین حالت ماجرا این است که طاقتمان تمام شود

وبه روی خودمان نیاوریم و تا لحظه مرگ ادامه دهیم..