الان اصن روم نمیشه بگم سلام یعنی😑 یه مدت گم و گور شدم فک کنم. همه دنبال کننده هامم رفتن😕

اگه هست کسی اعلام وجود کنه ببینم😕