دوسدارم بنویسم اما نمیشه 

نمیتونم

مثه یه احمقی شدم که دیگه هیچ کاری بلد نیست 

من حتی نمیتونم افکارمو بنویسم خدااایا

پس بهتره‌پاک شه اینجا