وقتی بچه بودم خیال می‌کردم مرگ پدیده ای است مربوط به بدن آدم؛ حالا می فهمم فقط یکی از احوالِ روحی آدمه- اون هم احوال روحی اونهایی که کسی رو از دست داده‌اند. نیهیلیست‌ها می‌گن این آخر کاره، متشرعین می‌گن این اولشه؛ در صورتی که درواقع این چیزی نیست جز اسباب کشی یک نفر مستاجر با یک خانوار از خونه‌ی اجاره‌ایش، یا از شهرش.