تو خوشگل !
تو زیبا !
تو خوشتیپ ! 
تو خوشگل ترین دختر دنیا!
تو بهترین gf!
تو ...
حالا چی بدست اوردی ؟
دوست پسر خوب ؟
زندگیه خوب ؟
نگاه خوب کردن بهت تاحالا؟
هه!
مبارکت باشه !
ایشالا با همینا خوش باشی!
فقط یه چیزی بهت بگم:
حواست باشه فردای قیامت باید تو چشمای یه مادر نگا کنیا!
یه وقت سرتو نندازی پایین از شرمندگی
از ما گفتن بود.