بانو روسری ات که باز شد
باد حواسش پرت شد...
کلافه شد...
طوفان شد...
مسیرش عوض شد،
بلند شو...
روسری ات کو؟
دنیارا آب برد...!