گاهی وقتا لازم زمین بخوری....
تا ببینی کیا پشتتن...
کیا باعث رشدتن...
کیا میرن...
کیا همه جوره میمونن!!!
گاهی لازم جوری زمین بخوری که زخمی بشی...
زخماتو باز بزاری تا ببینی...
کیا نمک میپاشن...
کیا مرهم میزارن...
کیا با تو هم دردن...

کیا هم خود دردن...