همچنـان
در پاسـخِ دشنـام 
می گویـم : سلام !!

" عاقـلان داننـد دیگـر حاجـت تفسیـر نیسـت "